>
Fa   |   Ar   |   En
   کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی  
   
نویسنده سفیری خدیجه ,منصوریان راوندی فاطمه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:37 -65
چکیده    پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه کلیشه‌های جنسیّتی موردپذیرش زنان و مردان و سلامت اجتماعی آن‌ها انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایش‌های توصیفی علی بود. جامعۀ آماری آن زنان و مردان 18- 29 ساله شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران، ‌‌حجم نمونۀ پژوهش 384 نفر بود و با شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای پرسشنامه بین آن‌ها توزیع‌شد. تقویت تعاریفی که مردان از خود بر اساس کلیشه‌های جنسیّتی داشته‌اند به ارزش‌گذاری مثبت آن‌ها از کارایی خود در جامعه منجر شده است، ‌‌چرا که کلیشه‌های جنسیّتی مردانه با تعاریف مثبت و تایید آن‌ها در جامعه همراه بوده است و در مقابل زنان هستند که تقویت کلیشه‌های منفی دربارۀ خودشان، ‌‌آن‌ها را از حضوری فعال و مثبت در جامعه بازمی‌دارد. در خصوص رابطه کلیشه‌های جنسیّتی و ابعاد سلامت اجتماعی باید گفت زنان و مردان نتایج متفاوتی داشته‌اند؛ چراکه بین کلیشه‌های جنسیّتی و پذیرش اجتماعی زنان رابطه معنادار و مستقیم وجود داشته است، ‌‌این در حالی است که دربارۀ مردان، ‌‌رابطه بین کلیشه‌های جنسیّتی و یکپارچگی، ‌‌انطباق و شکوفایی اجتماعی معنادار و مستقیم بوده است.بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ‌‌تقویت کلیشه‌های جنسیّتی مثبت، ‌‌عمدتاً در مردان، ‌‌حس مفید بودن در جامعه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تقویت کلیشه‌های جنسیّتی منفی در زنانی که سطح تحصیلات پایینی دارند، ‌‌به کاهش خصوصیات مثبتی برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی آن‌ها منجر شده است.
کلیدواژه کلیشه‌های جنسیّتی، کلیشه‌های تحصیلی، کلیشه‌های شغلی، تفاوت‌های جنسیّتی، سلامت اجتماعی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved