>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش فاصلۀ بین انتظارات و واقعیّتِ رابطه زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران  
   
نویسنده موسوی فاطمه ,دهشیری غلامرضا
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:93 -110
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فاصلۀ بین انتظارات افراد از رابطه زناشویی و واقعیت در حال تجربۀ زندگی زناشویی با میزان رضایت زناشویی زوجین انجام شد. بدین منظور 146 نفر متاهل(87 زن و 59 مرد) ساکن شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجارب واقعی زندگی زناشویی، ‌‌مقیاس انتظارات از زندگی زناشویی و مقیاس سنجش ارتباط بود. نتایج نشان داد در تمام مولّفه‌های رضایت زناشویی فاصلۀ بین انتظارات افراد از رابطه زناشویی و واقعیت درحال تجربه زندگی زناشویی با میزان رضایت زناشویی همبستگی منفی و معنا‌داری دارد، ‌‌نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد فاصلۀ بین واقعیّات و انتظارات در مولّفه‌های حل تعارض و تعهد، ‌‌نقش معنا‌داری در پیش‌بینی میزان رضایت زناشویی دارند. نتایج همچنین نشان داد که در زنان فاصلۀ بین انتظارات از رابطه زناشویی و واقعیت درحال تجربۀ زندگی زناشویی در مولّفه‌های خودابرازگری، ‌‌محبّت، ‌‌رابطه ایمن، ‌‌ارتباط، ‌‌حل تعارض به‌طورمعنا‌داری بیش‌تر از مردان بود
کلیدواژه انتظارات، واقعیت، رضایت زناشویی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), پژوهشکدۀ زنان, گروه پژوهشی روان شناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی, گروه روان‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی dehshiri.ghr@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved