>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران  
   
نویسنده رضایی نسب زهرا ,فتوحی سردار
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:33 -62
چکیده    سرمایه اجتماعی به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می‌شود. اما از آنجا که افراد جامعه در برقراری ارتباط و کمّیت و کیفیّت آن یکسان نبوده، تفاوت‌هایی ازجنبه های مختلف از جمله تفاوت‌های جنسیّتی بین آن‌ها وجود دارد. بدین سان هدف از پژوهش حاضر بررسی جنسیّت به عنوان عاملی در تبیین تفاوت‌های سرمایه اجتماعی است. پژوهش حاضر با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. نمونه آماری شامل 160 نفر از دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی بود، که 80 نفر از آن‌ها مرد و 80 نفر دیگر زن بودند. پس از استخراج نتایج پرسشنامه‌ها، داده‌ها به‌وسیله آزمون تی( t) و با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که «اعتماد اجتماعی»، «هنجارهای همیاری و کمک متقابل» و «آگاهی و توجه به حوزه‌های عمومی» به عنوان سه بُعد از سرمایه اجتماعی، در بین مردان و زنان تفاوت معناداری ندارد و زنان و مردان تنها از لحاظ مشارکت های رسمی با هم تفاوت معناداری در سطح 0.05دارند. طبق یافته‌های پژوهش موقعیت ها و ساختار هایی مانند سطح تحصیلات و پایگاه اجتماعی اقتصادی شکل دهنده میزان سرمایه اجتماعی هستند، که جنسیّت نیز تحت تاثیر این موقعیت‌ها و ساختارها قرار می‌گیرد
کلیدواژه اعتماد اجتماعی، دانشجویان علوم اجتماعی، مشارکت رسمی، همیاری
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی, ایران
پست الکترونیکی fotohis@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved