>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر  
   
نویسنده جمینی داود ,تقدیسی احمد ,علیپور خالد ,فیضی شلیر
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:63 -88
چکیده    پژوهش حاضر به منظور تحلیل عاملی متغیرهای پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر انجام شد. به لحاظ ماهیت و هدف، به ترتیب از نوع پژوهش‌های کاربردی و توصیفی تحلیلی بود. جامعه آمار پژوهش را کلیه زنان روستایی بالای 15 سال شهرستان روانسر (7865n= )، تشکیل می‌داد که با استفاده از فرمول کوکران 366 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‌ای بوده که روایی (صوری) آن با کسب نظرات اساتید دانشگاهی و با انجام اصلاحات لازم، تایید شد. برای بررسی پایایی ابزار پژوهش، یک مطالعه راهنما با تعداد 30 پرسشنامه در یکی از روستاهای خارج از محدوده مورد مطالعه انجام شد و ضرایب آلفای کرونباخ به‌دست آمده نشان‌دهنده قابلیت اعتماد ابزار مورد استفاده بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در ارتباط با عوامل پیش برنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان روانسر، هفت عامل را شناسایی کرد که در مجموع 61.695% واریانس متغیر وابسته تبیین شده است. در ارتباط با عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی در محدوده مورد مطالعه، 6 عامل شناسایی شد که در مجموع 57.677% متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند. همچنین، نتایج نشان داد در بین عوامل پیش‌برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی جامعه مورد مطالعه، عامل اقتصادی، به ترتیب با تبیین 13.657% و 13.558% کل واریانس متغیرهای وابسته، مهم‌ترین عامل شناسایی شده در پژوهش حاضر بوده است
کلیدواژه کارآفرینی، عوامل پیش‌برنده، موانع بازدارنده، زنان روستایی، شهرستان روانسر
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه پیام نور ارومیه, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی fayzi.sh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved