>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر تبریز)  
   
نویسنده سعادتی موسی ,عباس زاده محمد ,نیازی محسن ,منتظری خوش حسن
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:89 -110
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و افسردگی در میان زنان متاهل  نگاشته شده است. روش پژوهش مورد استفاده، پیمایش بود و جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل  شهر تبریز به تعداد 378460 نفر بود که از بین آن‌ها، 384 نفر به عنوان نمونه نهایی بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. همچنین، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد، برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و به منظور برآورد اعتبار آن، از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss18 ، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی در تمامی ابعاد چهارگانه(حمایت خانواده پدری، حمایت خانواده پدر شوهری زن، حمایت دوستان و اعتماد بین زوجین)، با متغیر افسردگی، رابطه معنادار و معکوسی داشته است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که، 24% تغییرات مرتبط به متغیر «افسردگی»توسط متغیرهای مستقل مورد استفاده تبیین شده است.
کلیدواژه سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد بین شخصی، افسردگی، زنان متاهل
آدرس دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه تبریز, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده علوم انسانی, گروه علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه کاشان, ایران
پست الکترونیکی hassanmontazery@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved