>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه رابطه عوامل موثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متاهل شهر تهران  
   
نویسنده زارع بیژن ,صفیاری جعفرآباد هاجر
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:111 -140
چکیده    باتوجه به اهمیت رضایت از زناشویی در تحکیم خانواده، در پژوهش حاضر میزان رضایت از زندگی زناشویی و عوامل موثر بر آن در میان زنان و مردان متاهل 18-60 سال شهر تهران بررسی شد که حداقل یکسال از زندگی مشترک آن‌ها گذشته باشد. درتدوین چهارچوب نظری این پژوهش،از نظریه‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و ارتباطات استفاده شد. روش مورد استفاده پیمایش و داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. حجم نمونه 400 نفر از زنان و مردان متاهل مناطق2، 8 و 15 شهر تهران که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده است. برای تحلیل داده‌ها، از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان رضایت از زندگی زناشویی با میزان عشق و علاقه، طول مدت زندگی زناشویی، اختلاف سنی زوجین، پایگاه اقتصادی اجتماعی، میزان تحصیلات زوجین رابطه معنادار دارد، هم چنین یافته‌های پژوهش وجود رابطه معنادار بین متغیر وابسته یعنی رضایت از زندگی زناشویی و دیگر متغیرهای مستقل پژوهش یعنی، میزان استفاده از رسانه‌ها، تحصیلات همسان زوجین، میزان درآمد خانواده و وضعیت اشتغال زنان متاهل ( شاغل و خانه‌دار) را تایید نکرد. سرانجام، نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که تنها متغیر مستقل باقیمانده در معادله یعنی میزان عشق و علاقه زوجین به یکدیگر در حدود 40% از متغیر وابسته را تبیین می‌کند.
کلیدواژه اختلاف سنی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، تحصیلات همسان، میزان عشق و علاقه زوجین به یکدیگر
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved