>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر  
   
نویسنده زینی‌وند زهرا ,امینی جاوید لیلا ,مرادی آسیه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:161 -180
چکیده    پژوهش حاضر با هدفبررسی رابطه ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی اجرا شد و این مطالعه از نوع توصیفی و همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی (مقطع ارشد و دکترا) دانشگاه رازی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392بود. که 1200نفر را در بر می‌گرفت. از میان آن‌ها، تعداد300 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های نشانگان وانمودگرایی کلانس و ایمز(1978)، ترس از موفقیت زاکرمن و آلیسون (1976) و زیر مقیاس آمادگی برای شرم و گناه مقیاس عاطفه خودآگاه تانگ نی(2005) در میان آن‌ها توزیع شد. برای تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که میان نشانگان وانمودگرایی و احساس شرم و گناه و ترس از موفقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و متغیرهای پیش‌بین ترس از موفقیت و احساس شرم و گناه به طور معنادار و مثبت نشانگان وانمودگرایی را پیش‌بینی می‌‌کنند.
کلیدواژه وانمودگرایی، احساس شرم و گناه، ترس از موفقیت، دانشجویان، دختر
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه رازی, دانشکده علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی behrooz1x@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved