>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام)  
   
نویسنده سعیدی معصومه ,چهارسوقی امین حامد ,واحدی مرجان ,مومنی هلالی هادی ,نوروزی علیرضا
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 4 - صفحه:149 -175
چکیده    هدف این پژوهش بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان چرداول استان ایلام است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع علی ارتباطی است. جامعۀ آماری تحقیق کلیه زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد روستایی شهرستان چرداول به تعداد 70 نفر بود که همگی آنها به شیوه سرشماری در مطالعه شرکت نمودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که برای تامین روایی آن از نظر کارشناسان مربوط استفاده شد. جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (alpha>0.70, alpha <0.86)که از نظر آماری مقدار قابل قبولی است. یافته‌های پژوهش نشان دادند که بین متغیرهای مستقل میزان درآمد ماهیانه خانوار، برگزاری کلاس‌های حرفه‌آموزی و آموزش‌های ‌تخصصی، میزان اولویت ‌به مشارکت فعال زنان در طرح‌های خودکفایی، مشاوره‌های اجتماعی، شغلی و تنوع‌سازی درآمد و ایجاد اشتغال و فرصت‌های کسب درآمد با متغیر وابسته میزان توانمندی اقتصادی زنان روستایی عضو صندوق رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین، در مجموع، متغیرهای ایجاد اشتغال و فرصت‌های کسب درآمد برای زنان روستایی توسط صندوق، برگزاری کلاس‌های حرفه‌آموزی و آموزش‌های تخصصی و مشاوره‌های اجتماعی، شغلی و تنوع‌سازی درآمد 49.3 درصد از واریانس متغیر توانمندی اقتصادی را تبیین می‌کنند.
کلیدواژه صندوق اعتبارات خرد روستایی، توانمندسازی اقتصادی، زنان روستایی، شهرستان چرداول
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه ترویج و آموزش کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی jnoroze@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved