>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان  
   
نویسنده جبرائیلی هاشم ,حسنی جعفر
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 4 - صفحه:101 -122
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در ارزش‌های فرهنگی ازدواج به تفکیک جنسیت انجام شد. تعداد 350 دانشجو (160 مرد و 190 زن) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه ارزش‌های ازدواج (دلخموش، 1386)، پرسش‌نامه‌ شخصیت نئو (مک کرا و کاستا، 1985) و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگ‌سالان (هزن و شیور، 1987) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که زنان و مردان الگوهای نسبتاً متفاوتی از رابطه بین سبک‌های دلبستگی، عامل‌های شخصیت و ارزش‌های فرهنگی ازدواج را نشان می‌دهند و نقش سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش بینی ارزش‌های فرهنگی ازدواج بر اساس جنسیت متفاوت است. یافته‌ها تاثیر سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی را بر ارزش‌های فرهنگی ازدواج برجسته ساخت و در مجموع از تعامل بین ویژگی‌های درون فردی و تجربیات محیط اجتماعی در شکل دادن به رفتار انسان حکایت دارد.
کلیدواژه ارزش‌های فرهنگی، ازدواج، سبکهای دلبستگی، شخصیت
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی hasanimehr57@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved