>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی  
   
نویسنده کرمانی مامازندی زهرا ,نجفی محمود ,اکبری بلوطبنگان افضل
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 4 - صفحه:79 -99
چکیده    پژوهش حاضر با هدف مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی اجرا شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه‌ای می‌باشد. تعداد 300 نفر از دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی (پایه هفتم و هشتم) شهرستان پاکدشت به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های افکار خودکشی، اضطراب، استرس، افسردگی و قلدری ایلی‌نویز را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نمرات قربانی، قلدری، نزاع، استرس، اضطراب و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی تفاوت معنی‌داری در سطح 0.0005>p وجود دارد. به این معنی که دختران با افکار خودکشی نمرات بالاتر در رفتارهای قربانی، قلدری، نزاع، استرس، اضطراب و افسردگی در مقایسه با گروه بدون افکار خودکشی به دست آوردند. در نهایت نتایج این پژوهش به نقش مهم متغیرهای قربانی، قلدری، نزاع، استرس، افسردگی و اضطراب بر افکار خودکشی اشاره کرده است. بنابراین با توجه به آسیب‌های جسمی روان‌شناختی زمینه ساز قلدری پیشنهاد میشود در جهت پیشگیری، ارتقاء میزان آگاهی معلمان، والدین و دیگر اولیاء مدرسه آموزش‌های کاربردی ارائه شود.
کلیدواژه قلدری، افسردگی، استرس، اضطراب، افکار خودکشی، قربانی
آدرس جهاد دانشگاهی البرز, گروه پژوهشی علوم شناختی, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران
پست الکترونیکی akbariafzal1369@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved