>
Fa   |   Ar   |   En
   امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی موثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز)  
   
نویسنده رحیمی لیلا ,صبوری صابر
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 4 - صفحه:39 -77
چکیده    ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری به‌ویژه از لحاظ امنیت اجتماعی زنان جهت ایجاد سرمایه اجتماعی و تقویت یکپارچگی جامعه امری ضروری تلقی می‌گردد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت زنان در پارک ائل گلی تبریز است. تحقیق حاضر به روش کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه و نقشه ‌شناختی و به طور قیاسی در چهار مکان اصلی و مختلف پارک ائل گلی انجام گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با 80 نفر از زنان به روش نمونه‌گیری هدفمند و به روش اشباع داده‌ها استفاده شده است. نتایج یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که احساس امنیت زنان شرکت‌کننده در نقاط مختلف پارک متفاوت است؛ بیش‌ترین عوامل موثر بر احساس امنیت زنان ناشی از سه معیار کالبدی، فعالیتی و آسایش بصری و محیطی است. از میان چهار مکان مشخص شده در نقشه شماتیکی پارک، مکان پیاده‌روی اطراف استخر در نظر زنان از بیشترین احساس امنیت برخوردار است. در نقاط مختلف پارک عواملی همچون نوع، ارتفاع و نحوه قرارگیری پوشش گیاهی، شیب زیاد، محصوریت و نفوذپذیری نامناسب، عدم فعالیت‌های متنوع، عدم مقیاس و قابلیت نمایانی فضا و از همه مهم‌تر نورپردازی نامناسب، سبب کاهش احساس امنیت زنان در پارک شده است و نیز استقرار نیروی پلیس تاثیر چشم‌گیری در افزایش امنیت آنان نگذاشته است و این نتیجه تاکید بر ایجاد نظارت طبیعی در مکانهای مختلف پارک به ویژه مکان‌های ناامن و آسیب‌پذیر را ضروری می‌نماید که در انتها راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا امنیت زنان در مکان‌های آسیب‌پذیر و ناامن پارک ائل گلی تبریز ارائه می‌شود.
کلیدواژه امنیت زنان، فضای عمومی شهری، عوامل فیزیکی، معیار آسایش بصری و محیطی، پارک ائل گلی تبریز
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده عمران, گروه معماری, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده عمران, گروه معماری, ایران
پست الکترونیکی sbrsabouri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved