>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی  
   
نویسنده حسینی فخرالسادات ,علوی لنگرودی کاظم
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:165 -188
چکیده    رضایت مندی زناشویی نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد یزد بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 250 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفده از پرسش نامه های مقیاس دلبستگی بزرگسالان، پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ، پرسش نامه رضایت جنسی و پرسش نامه قصه عشق (lss) جمع آوری شد. علاوه بر روش های توصیفی برای بررسی فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که، سبک های دلبستگی و رضایت جنسی، رضایت زناشویی را پیش بینی می کند. عشق ورزی در رضایت زناشویی و رضایت جنسی افراد نقش واسطه گری دارد. با توجه به اینکه رضایت جنسی یکی از عوامل مهم خوشبختی در زندگی زناشویی محسوب می شود و رضایت بخش نبودن آن احساس ناکامی را به همراه خواهد داشت، لذا توجه به انطباق سبک های دلبستگی و سبک های عشق ورزی افراد باید در راس برنامه های مشاوره های قبل از ازدواج قرار گیرد
کلیدواژه رضایت زناشویی، رضایت جنسی، عشق ورزی، سبک های دلبستگی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده روان‌شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved