>
Fa   |   Ar   |   En
   نگاهی پدیدارشناختی به تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین  
   
نویسنده شکری اسمعیل ,حیدرزاده هنزائی کامبیز ,زابلی روح اله
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:69 -100
چکیده    خرید آنلاین یکی از شیوه‌های جدید خرید است که مزایای بی‌شماری دارد. در این راستا با توجه به جایگاه زنان به‌عنوان بازیگران اصلی تصمیم‌گیر خرید در خانواده، هدف پژوهش حاضر، شناسائی عوامل موثر بر تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین است. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای کیّفی از نوع پدیدارشناسی است. داده‌های میدانی با استفاده تکنیک مصاحبۀ عمیق و معیار اشباع نظری در بین 15نفر از زنان تهرانی که تجربۀ خرید آنلاین داشته‌اند، گردآوری شده‌است. مصاحبه‌های صورت گرفته ضبط و پس از پیاده‌سازی مرحله تحلیل با استفاده از روش کلایزی و نرم افزار maxqda10 انجام شد. براساس تحلیل داده‌ها هفت مضمون اصلی امکانات و تسهیلات، سازگاری و پذیرش اجتماعی، پیشبردهای فروش، ویژگی‌های مشتری، ادراک از سیستم خرید آنلاین، ویژگی‌های وب و محصول و کامیابی در خرید از مصاحبه‌ها استخراج شد. نتایج به‌دست آمده بر لزوم اتخاذ تدابیری به‌منظور افزایش منافع زنان از خرید آنلاین و از طرفی کاهش ریسک ادراک شده به وسیله اعتماد‌سازی تاکید دارد؛ به‌علاوه فروشگاه‌های آنلاین ضروریست با استفاده از تکنیک‌های برای زنان کامیابی در خرید آنلاین ایجاد کنند.
کلیدواژه خرید آنلاین، زنان، رویکرد پدیدارشناسی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved