>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطۀ پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل  
   
نویسنده خواجوی نیره ,سلیمان پورعمران محبوبه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:43 -68
چکیده    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده با بهزیستی روانی معلمان زن شاغل در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی به‌شمار می‌رود. جامعۀ آماری کلیۀ معلمان زن شاغل در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی به‌تعداد 300 نفر را شامل بود. حجم نمونه، بر اساس روش سرشماری، کل جامعه به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. ابزار گرد‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ سرریز شدن کار خانواده و خانواده‌‌ کار گرزیواکز و مارکز(2000)، پرسشنامۀ تعارض کار خانواده گریگوری(1996) و پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف(1989) بود که روایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب 0/72و 0/81 و 75 /0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی با نرم افزار lisrel و spss   استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین بهزیستی روان‌شناختی و تعارض کار، بین سرریزشدن مثبت از کار به خانواده با بهزیستی روانی رابطۀ معنادار وجود دارد و بهزیستی روان‌شناختی در رابطۀ بین سریزشدگی کار و تعارض کار معلمان زن شاغل، نقش میانجی دارد.
کلیدواژه پدیده سرایت کار خانواده، سرریز شدگی شغلی، بهزیستی روانشناختی، تعارض کار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, گروه علوم تربیتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved