>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه  
   
نویسنده شریف زاده مریم ,کریمی جلیله
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:127 -156
چکیده    فعالیت در حیطه‌ی صنایع دستی از مصادیق حفظ فرهنگ بومی است که نقش موثری در توانمندسازی اقتصادی اجتماعی زنان روستایی دارد. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ی فعالیت شالبافی زنان روستایی فعال بالقوه‌ی اقتصادی شهرستان بانه پرداخته است. نمونه‌ی آماری مشتمل بر 205 زن روستایی در بخش آرمرده‌ی این شهرستان و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه‌ای ساختارمند بود که روایی آن توسط پانل متخصصان تایید گردید. برای سنجش پایایی آن مطالعه‌ای راهنما خارج از منطقه‌ی آماری ترتیب داده شد. ضریب آلفای کرونباخ سنجه‌های مختلف پرسشنامه بین 0/5 تا 0/9 نشان از پایایی قابل قبول ابزار سنجش داشت. یافته‌های پژوهش نشان داد، دروندادهای فردی و زمینه‌های محیطی در توسعه‌ی فعالیت شالبافی زنان روستایی اثر دارند. یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر حاکی از تاثیر مستقیم مثبت و معنی دار عوامل حمایتی، علاقمندی نسبت به کار، اعتماد بنفس، انگیزه‌ی پیشرفت طلبی، درک از خود مدیریتی، درک نسبت به خودکارآمدی و اهداف با توسعه‌ی فعالیت شالبافی می‌باشد. در این پژوهش، پیشنهادهای کاربردی برای توسعه‌ی فعالیت شالبافی زنان روستایی ارائه شده است.
کلیدواژه توسعه ی اشتغال، زنان روستایی، صنایع دستی، فعالیت شالبافی، بانه
آدرس دانشگاه یاسوج, گروه مدیریت توسعه روستایی, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران
پست الکترونیکی j_k1363@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved