>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری)  
   
نویسنده شکربیگی عالیه ,رادین پرنگ
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:87 -126
چکیده    احساس ناامنی در فضاهای عمومی شهری از نگرانی های مهم شهروندان است. برنامه ریزان و طراحان فضاهای شهری در تلاش هستند تا با شناسایی عوامل مرتبط با احساس ناامنی بویژه در فضاهای شهری، امنیت را برای استفاده کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. بخش عمده ای از شهروندان را زنان تشکیل می دهند که حضور آنان در محیط های کار و فعالیت های اجتماعی شهری روند رو به رشدی دارد و این باعث می شود تا در طراحی و ساخت کالبد شهر حضور آنان مورد توجه قرار گیرد. آنان نیازمند تسهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری شود. در این مطالعه تلاش شده است تا زمینه های احساس ناامنی اجتماعی در بین زنان بررسی شود و عوامل موثر بر نگرانی ها و ترس های زنان در فضاهای عمومی و محیط شهری با تاکید بر ویژگیهای کالبد شهری شناسایی گردد. طی بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، چارچوب نظری بر اساس نظریه اسکار نیومن، نظریه جین جیکونز و نظریه کوین لینچ و همچنین نظریات اندیشمندان مکتب کپنهاگ بیان شده و بدین ترتیب فرضیات تحقیق و مدل تحلیلی استخراج شده است. روش تحقیق پیمایشی و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامع آماری تحقیق، شهر مهاناد بوده است که نمونه مورد بررسی به روش خوشه ای انتخاب شدند و درمجموع 368 پرسشنامه تکمیل و درنهایت با توصیف و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss نتایج بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ک عوامل محیطی مانند فضاهای بی دفاع، نظارت و خوانایی فضا با احساس ناامنی اجتماعی زنان رابطه معنادار دارد و همچنین در میان متغیرهای زمینه ای، سن، وضعت تاهل، نوع شغل و سطح تحصیلات ارتباط معناداری با احساس ناامنی داشته و عواملی نظیر وضعیت اشتغال، سطح درآمد و محل سکونت تاثیرمعناداری بر احساسناامنی اجتماعی زنان نداشت است.
کلیدواژه احساس ناامنی، فضاهای شهری، زنان، فضاهای بی دفاع، نظارت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
پست الکترونیکی parangradin@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved