>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی  
   
نویسنده علیقلی منصوره
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:63 -86
چکیده    زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه‌های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می‌دهند. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می‌تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. لذا در این مطالعه سعی می‌شود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخته شود. برای این منظور در این مقاله از داده‌های مربوط به سالهای 2013-1990 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ باروری تاثیر منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای اسلامی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی یک رابطه غیر خطی و u شکل وجود دارد.
کلیدواژه نرخ مشارکت زنان در نیروی کار؛ توسعه اقتصادی؛ کشورهای اسلامی؛ مدل پنل دیتا.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی m.aligholi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved