>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی)  
   
نویسنده افشاری زهرا ,کاکاوند سمیرا
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:7 -33
چکیده    در این مقاله به مطالعه اثر نابرابری جنسیتی بر رشد بهره‌وری و باروری پرداخته می‌شود. برای این منظور از داده‌های پانل استانی در دوره زمانی 1391-1377 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهدکه افزایش بهره‌وری و باروری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان‌ها داشته است. درحالی که نابرابری جنسیتی به طور کلی نابرابری جنسیتی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. به علاوه نابرابری جنسیتی در آموزش از طریق کاهش سرمایه انسانی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. همچنین مدل نمایانگر یک رابطه مثبت ومعنا دار بین نابرابری جنسیتی و باروری می باشد. مدل یک رابطه منفی بین دو جزء دیگر نابرابری جنسیتی یعنی نابرابری آموزشی ونرخ مشارکت زنان و باروری را نشان می‌دهد. باروری بالاتر با توجه به افزایش زمان اختصاص یافته به کار خانگی ذخیره انسانی اندوخته شده را کاهش و در نتیجه مشارکت زنان درکار بازاری را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر افزایش نابرابری جنسیتی از طریق کاهش زمان اختصاص یافته به کار بازاری وتخصیص بیشتر زمان به کار خانگی موجب افزایش نرخ باروری شده است. توسعه اقتصادی از طریق تغییر در نهادهای اجتماعی منجر به فرصت‌های برابرتر برای زنان می‌شود که موجبات مشارکت بالاتر زنان در نیروی کار، کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش و سلامت زنان را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر توسعه اقتصادی با کاهش نابرابری جنسیتی قدرت تصمیم‌گیری زن در خانواده را افزایش می‌دهد که مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد. را به دنبال دارد.مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد.
کلیدواژه نابرابری جنسیتی، رشد، بهره وری، باروری
آدرس دانشگاه الزهرا (س), گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی samirakakavand.1990@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved