>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد)  
   
نویسنده قاسمپورگنجی فاطمه ,کفاشپور آذر ,بابازاده سرخان وحید
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 4 - صفحه:69 -94
چکیده    در دنیای امروز و با افزایش نقش زنان در مشاغل گوناگون، لزوم انجام تحقیقاتی درباره عوامل موثر بر واکنش‌های شغلی آنان احساس می‌گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد و هم‌چنین بررسی نقش تعدیل کننده متغیر ارزش‌های کاری کارکنان بود. روش نمونه‌گیری، طبقه‌بندی دو مرحله‌ای و تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 210 تن تعیین شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون میانگین، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار warppls استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که ادراک از بافت اخلاقی بر رضایت‌مندی شغلی (0.56=β) و قصد ترک شغل (0.36 =β) موثر است. همچنین نقش تعدیلگر ارزش‌های کاری بر رضایت‌مندی شغلی (0.44=β) مورد تایید قرار گرفت. اگرچه که ارزش رابطه (0.53=β) و ارزش پاداش (0.35=β) نقش اثرگذارتری بر رابطه میان اخلاقیات در سازمان و رضایت‌مندی‌ شغلی دارند.
کلیدواژه بافت اخلاقی، رضایت‌مندی شغلی، قصد ترک شغل، ارزش‌های کاری، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم اداری و اقتصادی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved