>
Fa   |   Ar   |   En
   کندوکاو راهبردهای مقابله ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن  
   
نویسنده موحد مجید ,حسینی مریم
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 4 - صفحه:7 -42
چکیده    مطالعه حاضر بخشی از یک پژوهش گسترده تر است که با هدف کشف و توصیف چگونگی مواجهه زنان میانسال با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن انجام شده است. جهت تحقق این هدف، از روش‌شناسی کیفی نظریه‌زمینه‌ای استفاده گردید و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند، تعداد20 زن میانسال40 تا60سال به عنوان مشارکت‌کنندگان انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شده و با توجه به مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند. شش مقوله اصلی و یک مقوله هسته از خلال کد گذاری داده‌ها استخراج شدند. راهبردهای مقابله‌ای که توسط زنان میانسال استفاده می‌شدند و از مصاحبه‌ها استخراج شدند شامل: ارزیابی مجدد موقعیت های هنجاری، بازسازی و ارتقای بدنی، توسعه هویت منزلتی، مقاومت و انکار هویت سنی، پیشگیری و جستجوگری اطلاعات، وفاق و سازگاری بود. مقوله هسته پدیدار شده، بازاندیشی هویت زنانه در بستر بدن زمانمند می‌باشد. به‌طور کلی در این مقاله راهبردهای مقابله‌ای زنان در چهار سنخ دسته بندی شده است که عبارتند از راهبرد معطوف به خود هیجان محور، راهبرد معطوف به خود مساله محور، راهبرد معطوف به بدن هیجان محور، راهبرد معطوف به بدن مساله محور. انتخاب نوع راهبرد مقابله‌ای می‌تواند برای زنان پیامدهای مختلفی داشته باشد که سلامت جسمی و روانی آنها را تحت تاثیر قرار دهد لذا توجه به آنها در عصر کنونی اهمیت زیادی دارد.
کلیدواژه تغییرات بدن، پیر شدن، میانسالی، نظریه زمینه ای، راهبرد مقابله ای، زنان
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved