>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین تجارب معنوی و مسئولیت پذیری زنان باانسجام خانواده در زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  
   
نویسنده حیاتی مژگان ,فاطمی عقدا مهناز
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:185 -203
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تجارب معنوی با مسئولیت پذیری و انسجام خانواده در زنان سرپرست خانوار بود، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان تحت پوشش کمیته امداد منطقه یک شهرستان کرج در استان البرز به تعداد 2536 نفربود که 335 نفر از آنها به روش تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه‌های پژوهش شامل مقیاس انسجام خانواده (سامانی، 1381)، مقیاس تجارب معنوی روزانه (, اندروود و ترسی، 2002) و مسئولیت پذیری (نعمتی، 1386) بود. تحلیل رگرسیون چند متغیره دادهها بیانگر این است که بین تجارب معنوی با انسجام خانواده (r = 0.55, p≤0.05) و نیز بین نمره کلی مسئولیت پذیری با انسجام خانواده p≤0.05; r = 571/0) و بین مولفه‌های مسئولیت پذیری در زنان و انسجام خانواده آنها نیز رابطه مثبت و معنی داری و جود داشت. همچنین مسئولیت پذیری و تجارب معنوی میتوانند و اریانس انسجام خانواده این را (f =112.746, p=0.001) پیش بینی کنند. بیشترین سهم پیش بینی کننده مربوط به مسئولیت پذیری با ضریب بتا (+ 0.395) و بعد از آن تجارب معنوی با ضریب بتا (+0.353) بوده است. نتایج تحقیق بیانگر این بود که بین تجارب معنوی باانسجام خانواده درزنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد رابطه معنادار و جود دارد، بدین معنی که هرقدر سطح تجارب معنوی روزانه این زنان، بالاتر بوده به همان مقدار از انسجام خانوادگی بالاتری برخوردار بوده اند، نیز با افزایش مسئولیت پذیری، میزان انسجام خانوادگی افزایش نشان می دهد.
کلیدواژه تجارب معنوی، مسئولیت پذیری، انسجام خانواده، زنان سرپرست خانوار
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه روان شناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved