>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد  
   
نویسنده افراسیابی حسین ,دهقانی دارامرود رقیه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:155 -184
چکیده    ازدواج و همسرگزینی یکی از مهم ترین تجربه ها و رویدادها در زندگی شخصی و اجتماعات انسانی بویژه در فرایند شکل گیری نهاد خانواده است. از همین رو ازدواج مخاطره آمیز می تواند زمینه ساز بسیاری از مسائل در زندگی فرد و جامعه باشد. هدف این پژوهش، کشف زمینه‌ها و ابعاد ازدواج پرمخاطره از طریق ادراک و معنای ذهنی زنانی است که این پدیده را تجربه کرده‌اند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است. جامعه موردمطالعه زنان شهر یزد هستند و در نمونه پژوهش 33 نفر از زنانی که اقدام به ازدواجی پرمخاطره کرده بودند، مشارکت داشتند. از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب نمونه‌ها و مصاحبه نیمه ساخت‌یافته برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با شیوه کدگذاری نظری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها زمینه‌های به وجود آورنده ازدواج مخاطره‌آمیز شرایط بحرانی دوران مجردی مشارکت‌کنندگان بود؛ ازجمله این شرایط: زندگی در خانواده‌های نابسامان که با فقر، طلاق والدین، احساس تنهایی، سالخوردگی والدین همراه بوده است. همچنین زندگی در خانواده‌های سرکوبگر و سختگیر، کلیشه‌های فرهنگی و جهان‌بینی توسعه‌نیافته زمینۀ اقدام به یک ازدواج پرمخاطره را فراهم کرده بود. زنان مشارکت‌کننده انواع ازدواج مخاطره‌آمیز ازجمله: ازدواج بحران گریز، ازدواج احساسی، ازدواج خودمحورانه، ازدواج پنهانی، ازدواج مصلحتی و... را تجربه کرده بودند.
کلیدواژه ازدواج، طلاق، مخاطره، همسرگزینی، خانواده
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
پست الکترونیکی r.dehghanid87@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved