>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان  
   
نویسنده هداوند اول غزل ,مهرابی کوشکی حسینعلی ,یزدخواستی بهجت
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:81 -104
چکیده    این پژوهش به منظور بررسی تاثیر عامل قومیت بر سلامت‌روان، حمایت‌اجتماعی، رضایت‌زناشویی و همسرآزاری در زنان ایرانی اجراشد. در قالب یک مطالعۀ علی– مقایسه‌ای، از بین جامعۀ آماری زنان قومیت‌های فارس، لر، کرد و ترک در ایران، 320 زن به‌طور تصادفی انتخاب و ارزیابی شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه scl90r، سرمایۀاجتماعی مبارک‌بخشایش‌، مقیاس سوء‌رفتار با همسر هودسن، رضایت زناشویی کانزاس اسچام و پرسشنامۀ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بود. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار spss20 انجام‌ شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد با کنترل تحصیلات، مدت‌زمان ازدواج، تعداد فرزند، تعداد خانوادۀ اصلی، تحصیلات همسر و وضعیت اجتماعی اقتصادی، در مجموع بین سلامت ‌روان زنان و ابعاد آن، حمایت‌ اجتماعی و رضایت زناشویی برحسب قومیت، تفاوت معناداری وجود نداشت. اما زنان قومیت‌های مورد بررسی در مولّفۀ همسرآزاری جنسی، تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند؛ به گونه‌ای که میزان همسرآزاری جنسی در زنان لر به طور معناداری بیشتر از زنان فارس و ترک و در زنان کرد به‌طور معناداری بالاتر از زنان ترک بود (0/05>p). بر اساس نتایج حاصله، با در نظر گرفتن نقش فرهنگ در خانواده و تاثیر آن در اجتماع، پیشنهاد می‌شود آموزش‌هایی برای خانواده‌های اقوام مذکور، با هدف ارتقاء سطح بینش و آگاهی آن‌ها نسبت به حقوق طرفین ارائه شود. همچنین در آینده به‌طور ضمنی چرایی بالا بودن همسرآزاری در برخی اقوام، در جهت بهبود شرایط زنان این اقوام بررسی شود.
کلیدواژه قومیت، سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, گروه روان‌شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, گروه علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی b.yazdkasti@ltr.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved