>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر پایداری اجتماعی و شناسایی عوامل تبیین کننده آن در بین زنان روستایی  
   
نویسنده قادرمرزی حامد ,جمینی داود
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:7 -42
چکیده    هدف از پژوهش کاربردی حاضر، که از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد، بررسی وضعیت پایداری اجتماعی و عوامل تبیین کننده آن در بین زنان روستایی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را زنان روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان روانسر تشکیل می‌دهد که با استفاده از فرمول کوکران 260 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری برآورد شده و با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای با انتساب متناسب پرسشنامه‌ها در بین زنان روستایی ساکن در 18 روستای واقع در 6 دهستان شهرستان روانسر به صورت کاملاً تصادفی توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss از ضرایب همبستگی اسپیرمن، کندال تائو و فی لاندا و همچنین، رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد پایداری اجتماعی در بین زنان روستایی شهرستان روانسر با میانگین 3، در حد متوسطی می‌باشد و در بین شاخص‌های 14گانه پایداری اجتماعی، سه شاخص ناهنجاری‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پویایی اجتماعی به ترتیب با ضریب تغییرات 0/233، 0/236 و 0/238 ، بیشترین اهمیت را در پایداری اجتماعی زنان در محدوده مورد مطالعه داشته‌اند. همچنین، نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد پنج متغیر مستقل درآمد شخصی، شغل، همکاری با گروه‌های ثانویه، سطح تحصیلات و درآمد سرپرست خانوار، در مجموع 67/3 درصد متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.
کلیدواژه توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، زنان، مناطق روستایی، روانسر
آدرس دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved