>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (gem tv) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران)  
   
نویسنده عزیزی حمید ,مهدی زاده محمد
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 3 - صفحه:137 -170
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثربر انگیزههای زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهوارهای جم (gem tv) است. این پژوهش با توجه به نوع آرایش متغیرها و اهداف پژوهش در قالب طرحهای همبستگیمقایسه ای پیریزی شده است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مخاطب سریالهای شبکه جم در شهر کامیاران است که بااستفاده از نمونهگیری گلوله برفی 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی، تی (t test) و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که هرچه سن افراد بالاتر میرود، تمایل افراد به تماشای سریالهای شبکه جم با انگیزه آموزشی کاهش می یابد و در عوض تمایل آنها به تماشای سریالهای شبکه جم با انگیزه های تسهیل تعامل اجتماعی و فرار از واقعیات روزمره افزایش می یابد. یافته ها حاکی از آن است که انگیزه آموزشی افراد مجرد در تماشای سریالهای شبکه جم بیشتر از افراد متاهل است. همچنین نتایج نشان داد که در تماشای سریالهای شبکه جم انگیزه های کسب آموزش و کسب پرستیژ اجتماعی در طبقات اقتصادی بالا نسبت به طبقات پایین بیشتر است و در عوض انگیزه‌های فرار از واقعیات روزمره و تسهیل تعامل اجتماعی در افراد طبقات پایین بیشتر است. در این رابطه به نظر میرسد که طبقه، سن و وضعیت تاهل به عنوان اصلی ترین مولفه ها، در نوع انگیزه زنان از تماشای سریال‌ها تاثیر زیادی داشته باشند.
کلیدواژه انگیزه، زنان، رسانه، سریال های شبکه جم، شهر کامیاران
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی, گروه علوم ارتباطات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved