>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی  
   
نویسنده عطرکار روشن صدیقه ,نوریان مریم ,شیرین بخش شمس اله
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 3 - صفحه:37 -60
چکیده    مطالعات متعدد در زمینه ی توسعه ی انسانی نشان می دهد که دستیابی به توسعه ی پایدار بدون در نظر گرفتن توسعه اقتصادی اجتماعی زنان در عرصه های مختلف ممکن نیست. با توجه به شرایط زنان در جوامع در حال توسعه ، اهمیت موضوع برای این دسته ازکشورها پررنگ تر به نظر می رسد. با توجه به نقش کلیدی و بااهمیت دولت ها در ارتقاء سطح توسعه ی جوامع، تاثیر سیاست های مالی و مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی اجتماعی زنان می تواند تاثیری مثبت و جلوبرنده بخصوص در جوامع در حال توسعه داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی اجتماعی زنان با تاکید بر آموزش و سلامت در منتخبی از کشورهای آسیایی در حال توسعه، از جمله ایران طی سالهای 2013-1980 است. بدین منظور از روش برآورد حداقل مربعات معمولی (ols) کلیه معادلات بر آورد شد. یافته های تحقیق بیانگر آنست که به طور کلی مخارج اجتماعی دولتها روی هردو فاکتور سلامت و آموزش زنان در کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه تاثیر مثبت داشته است. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آنست که مخارج اجتماعی دولت ها روی فاکتور سلامت، درکشورهای در حال توسعۀ با شاخص توسعه انسانی (hdi) پایین تر، تاثیر بیشتری داشته است.
کلیدواژه سیاست مالی، مخارج اجتماعی دولت، توسعه ی اقتصادی زنان، شاخص توسعه ی انسانی، برآوردگر حداقل مربعات معمولی (ols)
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved