>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد  
   
نویسنده زارع شاه آبادی اکبر ,طاهر مریم
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1395 - دوره : 14 - شماره : 3 - صفحه:7 -36
چکیده    در جوامع کنونی به علت توسعه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات و تنوع روزافزون کالاها و خدمات و ... موجب تفاوت تجارب و آموزش‌های نسل فعلی از نسل قدیم و کاهش میزان بازتولید ارزش‌های اجتماعی در جامعه جدید می‌گردد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تفاوت ابعاد سبک زندگی (مصرف فرهنگی، گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و الگوی خرید لباس) مادران و دختران شهر یزد و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر این ابعاد است. این تحقیق به صورت پیمایش مقطعی و جمع‌آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه در میان زنان 75-15 ساله شهر یزد در پائیز 91 انجام گردید. در این تحقیق با بهره‌گیری از نظریه‌های بوردیو و اینگلهارت به عنوان چارچوب نظری، با استفاده از spss و آزمون‌های t، همبستگی و رگرسیون به آزمون فرضیات پرداخته شد. یافته‌ها نشان‌دهنده تفاوت معنادار بین مصرف فرهنگی، نحوه گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و الگوی خرید لباس دختران و مادران و نیز وجود همبستگی مثبت و معنادار بین درآمد خانوار با مدیریت بدن و الگوی خرید لباس دختران و مادران می‌باشد. همچنین همبستگی مثبت و معنادار سرمایه فرهنگی با مصرف فرهنگی، مدیریت بدن و الگوی خرید لباس دختران و مدیریت بدن و الگوی خرید لباس مادران مشاهده گردید.
کلیدواژه سبک زندگی، تفاوت بین نسلی، مصرف فرهنگی، اوقات فراغت، مدیریت بدن
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved