>
Fa   |   Ar   |   En
   تجربه کنارگذاری فضایی زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهران  
   
نویسنده باغبان مشیری نیلوفر ,شهابی محمود
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:135 -157
چکیده    در پژوهش حاضر تجربه کنارگذاری فضایی زنان در شهر تهران بررسی شد. با 20 نفر از زنان در محدوده سنی 50-18 سال و از سنخ های پوشش و جایگاه های اجتماعی متفاوت ، که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه انجام شد. پس از دسترسی به اشباع نظری، داده های بهدست آمده با استفاده از روش نظریه مبنایی مقوله بندی و تحلیل شد. مقوله محوری «تمایل به قبض و بسط فضایی قلمروی » گرفت که به تلاش زنان برای حفظ هویت خود به مثابة یک دارایی اشاره میکند. تمام زنان اعم از محجبه و شل حجاب، آراسته و نامرتب یا با پوشش های خارج از عرف مدعی داشتن چنین تجربه ای از طرف زنان و مردان دیگر بودند و راهکارهای متنوعی را برای مواجهه با این مساله در زندگی روزمره خود به کار میگرفتند که شامل پرهیز از موقعیت یا بی اعتنایی به آن، برقراری گفتگو، مشاجره و مانند آن میشد. با تمام این اوصاف باید گفت تجربة کنارگذاری به بخش مسلمی از زندگی روزمره بدل می شود که زنان به مرور به آن خو میگیرند.
کلیدواژه کنارگذاری فضایی، پوشش زنان، نظریه مبنایی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved