>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:5


  tick  بررسی و نقد رساله‌های شعری فلاسفه‌ی مسلمان از فن شعر ارسطو: ترجمه در زمانه‌ی عسرت - صفحه:155-175

  tick  تحلیل و نقد کتاب الثابت و المتحول (سنت و تجدد) - صفحه:21-39

  tick  تحلیل و نقد کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران - صفحه:193-206

  tick  تحلیل و نقد کتاب کارکرد گفتمانی سکوت در ادبیات معاصر فارسی - صفحه:87-102

  tick  تحلیل و نقد کتاب گشودن رمان - صفحه:119-132

  tick  تحلیل و نقد کتابِ اصول و طبقه بندی نقد ادبی - صفحه:103-117

  tick  در غیاب نقدادبی و زبانِ آن نگاهی به چرایی غیاب نقد ادبی و زبان نقد در گفتمان ادبی پیشامدرن - صفحه:1-20

  tick  دریچه ای نو اما نیمه باز بررسی و نقد کتاب در سپهر سپهری - صفحه:41-59

  tick  نقد کتاب بومی‌گرایی در ادبیات منثور (1300-1320) - صفحه:133-153

  tick  نقد و تکمله ای بر مباحث تاریخی مطرح شده پیرامون زندگی و شخصیت خاقانی شروانی در ارمغان صبP - صفحه:61-85

  tick  نقدی بر کتاب جستارهایی درباب نظریه روایت و روایت شناسی - صفحه:207-229

  tick  نقدی بر کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق - صفحه:177-192
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved