>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:3


  tick  بررسی و نقد کتاب «انگلیسی هفتم» از منظر مهارت دستورِی: ارزیابی یک تغییر - صفحه:197-214

  tick  بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از دیدگاه طرح درس فعالیت‌ محور - صفحه:77-104

  tick  بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ اول متوسطه» با تکیه بر جنبه های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت - صفحه:105-132

  tick  بررسی و نقد مولفه‌های فرهنگی و هویتی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول متوسطه (هفتم) - صفحه:43-58

  tick  تجزیه و تحلیل فرهنگی تصاویر کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از منظردانش آموزان ترک،فارس و کرد(کرمانج) - صفحه:133-158

  tick  تحلیل متنِ کتاب زبان انگلیسی هفتم بر مبنای دستور نقش ‌گرای نظام ‌مند هلیدی - صفحه:59-76

  tick  کاربرد هوش‌های چندگانه در کتاب جدید «زبان انگلیسی دوره اول متوسطه» - صفحه:215-230

  tick  نقد و ارزشیابی کیفی کتاب « زبان انگلیسی پایه اول دوره اول متوسطه (هفتم)» با تاکید بر روش‌شناسی آموزش زبان خارجی - صفحه:179-196

  tick  نقد و بررسی کتاب «انگلیسی پایه هفتم» از دیدگاه مدل تحولی– تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط - صفحه:25-42

  tick  نقدی بر کتاب «زبان هفتم» بر اساس مدل سیزر و باشتورکمن - صفحه:159-177

  tick  پرورش توانش بینا‌فرهنگی در«پراسپکت یک» براساس دیدگاه معلمان زبان‌انگلیسی به عنوان زبان خارجی - صفحه:1-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved