>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1400 - دوره:21 - شماره:1


  tick  آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی - صفحه:335-358

  tick  ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی - صفحه:85-111

  tick  بررسی انتقادی تاریخ ترجمه در ایران - صفحه:1-22

  tick  بررسی کتاب شهرستان‌های ایران‌شهرنوشته‌ای به زبان فارسیِ میانه دربارۀ تاریخ، حماسه، و جغرافیای باستانی ایران - صفحه:23-39

  tick  بررسی و نقد کتاب واژه‌نامۀ توصیفی فرهنگ‌نویسی - صفحه:273-290

  tick  تحلیل و ارزیابی محتوای دستور در دو مجموعۀ آموزش نوین زبان فارسی و آموزش فارسی به فارسی براساس رویکرد دستور آموزشی - صفحه:359-386

  tick  تحلیلی بر نگرش مدرسان زبان فارسی به ارائۀ بازخورد تصحیحی ‌شفاهی در کلاس درس - صفحه:113-132

  tick  معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان - صفحه:291-311

  tick  معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان - صفحه:133-147

  tick  نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ انسان‌شناسی نرم - صفحه:169-192

  tick  نقد عقل محض زبانی: خوانشی کانتی از کتاب تمهیداتی بر نظریه‌ زبان - صفحه:193-216

  tick  نقد کتاب دوازده متن باستانی - صفحه:41-57

  tick  نقد کتاب روان‌شناسی زبان - صفحه:313-333

  tick  نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی - صفحه:217-245

  tick  نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» - صفحه:387-409

  tick  نقد و بررسی کتاب استعاره - صفحه:247-271

  tick  نقد و تحلیل کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان - صفحه:59-84

  tick  نقد و معرفی کتاب فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی - صفحه:149-167
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved