>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1398 - دوره:19 - شماره:10


  tick  ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای: واسازی معنای متناقض مخاطب - صفحه:137-157

  tick  بررسی انتقادی کتاب نظریۀ پسااستعماری و کُردشناسی - صفحه:93-112

  tick  بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش - صفحه:47-71

  tick  بررسی و نقد کتاب وضعیت پست‌مدرن: گزارشی دربارۀ دانش - صفحه:73-92

  tick  تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان - صفحه:231-253

  tick  جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر - صفحه:21-45

  tick  کم‌یابی تفکر انتقادی در پیشینۀ فرهنگی ایران - صفحه:255-274

  tick  ما ایرانیان در ترازوی نقد - صفحه:1-20

  tick  مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیم - صفحه:179-196

  tick  معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره - صفحه:215-230

  tick  نقد نظریۀ ابعاد فرهنگ ملی با محوریت کتاب فرهنگ‌ها و سازمان‌ها؛ نرم‌افزار ذهن - صفحه:113-135

  tick  نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن - صفحه:197-214

  tick  نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار - صفحه:159-177

  tick  نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع - صفحه:275-293
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved