>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1398 - دوره:19 - شماره:3


  tick  آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی - صفحه:81-101

  tick  الزامات شرح متن با نگاهی به‌ روایتِ غلامحسین دینانی از غزلیات شمس - صفحه:227-257

  tick  تقلیل نظریه‌های پسامدرن در پژوهش‌های ادبی معاصر (نگاهی به کتاب داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن با تاکید بر فصل شخصیت‌پردازی پسامدرن: نظریۀ فوکو) - صفحه:1-23

  tick  سرگشتگیِ نشانه‌ها (نگاهی به نشانه‌معناشناسیِ ادبیات: نظریه و روش تحلیلِ گفتمانِ ادبی) - صفحه:153-179

  tick  مطالعۀ سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی یا بازگشت به مطالعات سنتی؟ (نقدی بر کتاب سبک ادبی ازدیدگاه زبان‌شناسی) - صفحه:41-57

  tick  نقد آسیب‌شناسانۀ درس‌نامه‌های فارسی عمومی - صفحه:181-205

  tick  نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی - صفحه:285-306

  tick  نقد کتاب نظر بر نظر، مجموعۀ بررسی کتاب - صفحه:103-127

  tick  نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر - صفحه:25-40

  tick  نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان - صفحه:129-151

  tick  نگاهی انتقادی به کتاب مبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی - صفحه:207-226

  tick  نگاهی انتقادی به کلک خیال‌انگیز (داستان سنتی فارسی در دام فانتزی روایت‌شناسی) - صفحه:59-79

  tick  نگرش انتقادی به آرای سبک‌شناسان درباره سبک ارانی - صفحه:259-284
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved