>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:9


  tick  بررسی و نقد صادرات محصولات پتروشیمی در چهارچوب بند سیزدهم سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی - صفحه:157-184

  tick  بررسی و نقد کتاب اقتصاد به روایت دیگر - صفحه:185-202

  tick  نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیدۀ شکست هماهنگی - صفحه:75-95

  tick  نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانه‌پذیری رشد اقتصادی ایران در چهارچوب اقتصاد مقاومتی - صفحه:51-74

  tick  نقد مفهومی کتاب دولت، نفت و صنعتی‌شدن در ایران روایتی ناکام از سیاست‌گذاری صنعتی ایران - صفحه:97-112

  tick  نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت‌سنجی جای‌گزینی آن با نظام‌ گزیر (Resolution) برای مقاوم‌سازی بخش مالی در کشور - صفحه:137-156

  tick  نقد و تحلیل آثار مربوط به تجربۀ اقتصادهای شرق آسیا در مقاوم‌سازی اقتصاد - صفحه:203-222

  tick  نقدی بر رویکردهای توسعه در کشور راه‌کارهای تقویت تولید داخلی با تمرکز بر رویکرد قابلیت‌ها در چهارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی - صفحه:1-26

  tick  نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت - صفحه:27-50

  tick  نقدی بر کتاب درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر اندیشه مقام معظم رهبری - صفحه:113-135
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved