>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:4


  tick  بررسی و نقد ترجمه کتاب روش‌های میدانی در باستان‌شناسی - صفحه:59-77

  tick  بررسی و نقد کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش ‌از اسلام) - صفحه:33-44

  tick  بررسی و نقد کتاب شهرهای ساسانی ازمنظر تاریخ و باستان‌شناسی - صفحه:149-162

  tick  تماشای تماشا نقدی بر کتاب عکاسی برای تماشا - صفحه:45-58

  tick  نقد و بررسی کتاب بنیان‌های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی - صفحه:113-132

  tick  نقدی بر کتاب باستان‌شناسی جوامع ایران باستان در هزاره سوم پ. م. - صفحه:19-31

  tick  نقدی بر کتاب باستان‌شناسی ماد - صفحه:163-176

  tick  نقدی بر کتاب باستان‌شناسی میدانی (اصول سیستماتیک در کاوش‌‌ها) - صفحه:133-148

  tick  نقدی بر کتاب باستان‌شناسی پیش از تاریخ بین‌النهرین (میان‌رودان) - صفحه:79-98

  tick  نقدی بر کتاب درآمدی بر باستان‌شناسی میدانی - صفحه:177-196

  tick  نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر آنالیز موسیقی آتنال - صفحه:1-17

  tick  نگارش آغازین و جایگاه آن در تطور فرهنگ و ادراک انسان نقدی بر کتاب شکل‌گیری و توسعه آغاز نگارش در ایران - صفحه:99-112
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved