>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل پیامدهای جهانی شدن بر ابعاد زندگی جوامع عشایری اسکان‌یافته (مورد پژوهی: کانون‌های اسکان عشایری استان فارس)  
   
نویسنده دهقانی امین
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:35 -46
چکیده    جهانی شدن فرایندی است که امروزه جوامع بشری را در عرصه های مختلف تحت تاثیر خود قرار داده است. تغییرات ناشی از این پدیده در دو دهه اخیر در جامعه عشایری ملموس‌تر بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل پیامدهای جهانی شدن بر ابعاد زندگی جوامع عشایری اسکان‌یافته در استان فارس می‌باشد. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی– توسعه‌ای است. روش گردآوری داده ها نیز عمدتاً پیمایشی بوده و از طریق پرسشنامه صورت گرفته است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای محدوده مورد نظر 384 نفر محاسبه شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار های توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، و رگرسیون) انجام شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که اثرات جهانی شدن در همه ابعاد بر جامعه سنتی عشایر اسکان یافته موثر بوده است و بین اثرات جهانی شدن با تغییرات در زندگی عشایر اسکان یافته در روستاهای مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان می‌دهد که در سطح کلی میزان تاثیر گذاری جهانی شدن بر زندگی عشایر اسکان یافته منطقه مورد مطالعه، بخش اجتماعی با مقدار بتای (0/821 =β)، بیشترین تاثیر را از جهانی شدن داشته است. در بعد اجتماعی استفاده از ماهواره با میانگین (3.35)، در بعد اقتصادی شاخص تقلید از سبک زندگی شهری با میانگین (3.25) و در بعد فرهنگی شاخص میزان استفاده از دکوراسیون‌های جدید در منزل با میانگین (3.34) بیشترین تاثیرپذیری را در میان روستاییان داشته است. بنابراین می‌توان بیان کرد جامعه روستایی عشایر اسکان یافته با ویژگی‌های خود در برابر فرآیندهای جهانی شدن آسیب‌پذیرتر است و برخی عرصه‌ها از جمله فرهنگ بومی این جامعه را با تهدیداتی نیز مواجه ساخته است.
کلیدواژه جهانی شدن، توسعه، روستا، عشایر اسکان یافته. فارس
آدرس دانشگاه جیرفت, گروه جغرافیا و برنامه‌ربزی روستایی, ایران
پست الکترونیکی a.dehghani@ujiroft.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved