>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش ژئومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهرستان بندر لنگه با استفاده از مدل ahp  
   
نویسنده انصاری لاری احمد ,تیموری حسین ,انصاری مریم
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:147 -158
چکیده    توسعه فیزیکی در شهرهای ایران به دلیل ویژگی های جغرافیایی و تراکم انسانی و نیز رشد جمعیت و مهاجرت های روستایی همواره با دگرگونی در ساختار شهر همراه بوده و در شکل گیری توسعه نامتوازن شهری اثر فراوان داشته است. بنابراین با توجه به وضعیت منابع زیستی کشور، لازم است هرگونه برنامه ریزی درخصوص توسعه و عمران ملّی و منطقه ای با نگرش به استعداد و قابلیت های سرزمین  صورت گیرد. پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کاربردی با شیوه توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. جهت دستیابی به هدف از اسنادو مدارک مختلف مانند نقشه های زمین شناسی 1:100000 موجود منطقه همچنین از لایه های خاک شناسی و کاربری اراضی و از آمارهای موجود در سازمان های مربوط، مانند آمار جمعیتی و از نظرات 10 نفر از کارشناسان و اساتید دانشگاه ها در رشته های ژئومورفولوژی و سنجش از دور و نرم افزارهای gis و  expert choice و مدل تحلیل سلسله مراتبی(ahp) استفاده شد، جهت تعیین اراضی مناسب برای توسعه آتی شهرستان بندرلنگه 9 معیار شیب، جهت شیب، ارتفاع، فرسایش خاک، لیتولوژی و زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از دریا و فاصله از رودخانه در نظر گرفته شد که بیشترین وزن در بین معیارها با 0/305متعلق به کاربری اراضی می باشد. اراضی شهرستان بندرلنگه برای توسعه آتی شهرستان در 5 طبقه دسته بندی شد، بر اساس نقشه نهایی می توان گفت اراضی مناسب جهت توسعه شهرستان عمدتاً بطور پراکنده در مرکز و شمال شهرستان قرار گرفته اند و قسمت های جنوبی و غربی شهرستان به دلیل وجود گنبدهای نمکی و بدلندها و قرار گیری آبراهه های فصلی برای توسعه مناسب نمی باشند.
کلیدواژه توسعه فیزیکی، ژئومورفولوژی، مدل ahp، شهرستان بندر لنگه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان, گروه جغرافیا (ژئومورفولوژی), ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه رازی, ایران
پست الکترونیکی ansarimaryam149@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved