>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:27


  tick  تحلیل فضایی مزیت نسبی اشتغال درگروه‌های عمده شغلی استان‌های کشور طی سال‌های 85 و 90 - صفحه:1-20

  tick  شناسایی و مقایسه‌ی بیابان‌های ایران از جنبه ژئومورفولوژی و اقلیم‌شناسی (مطالعه موردی: بیابان‌های نواحی مرکزی و شرق ایران) - صفحه:21-34

  tick  تحلیل پیامدهای جهانی شدن بر ابعاد زندگی جوامع عشایری اسکان‌یافته (مورد پژوهی: کانون‌های اسکان عشایری استان فارس) - صفحه:35-46

  tick  برآورد تغییرات فضایی-زمانی شدت جزیره حرارتی کلانشهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Landsat8 و Aster Aster - صفحه:47-60

  tick  بررسی وضعیت احساس امنیت در برابر سرقت و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در سکونتگاه‌های روستاییِ شهرستان روانسر - صفحه:61-74

  tick  تحلیل عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان رونیز) - صفحه:75-86

  tick  سنجش امنیت غذایی و واکاوی چالش‌های آن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر) - صفحه:87-102

  tick  تحلیل اثرات روابط شهر و روستا در مهاجرت‌های روستا-شهری مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت - صفحه:103-116

  tick  واکاوی تاثیر شبکه‌های مهاجرت های روستایی بر کلانشهرکرج (مطالعه موردی: دهستان کوهسار-شهرستان هشترود) - صفحه:117-132

  tick  نقش شاخص‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی در ارتقای میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی: شهر پارساباد مغان) - صفحه:133-146

  tick  بررسی نقش ژئومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهرستان بندر لنگه با استفاده از مدل Ahp - صفحه:147-158

  tick  ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری، مورد شناسی: منطقه آزاد ارس (شهر جلفا) - صفحه:159-168

  tick  الگوی انتخاب بهینه پناهگاه‌های اضطراری چند منظوره در شهر کاشمر با استفاده از روش Ahp - صفحه:169-180

  tick  جُستاری در ارزیابی اقدامات نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ایران (در قیاس با تجارب نوسازی جهانی) در راستای توجه به اهداف توسعه پایدار - صفحه:181-198
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved