>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه تصویر ذهنی ساکنان محلی در توسعه‌ی گردشگری (نمونه موردی: شهر آران و بیدگل)  
   
نویسنده شاطریان محسن ,غلامی یونس ,کیانی مریم
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:121 -134
چکیده    تصویر ذهنی یکی از عوامل کلیدی در فهم حمایت برای توسعه صنعت گردشگری است، به این ترتیب، این یک فرصت است که بتوان ادراک ساکنان  را از اثرات و تغییرات ایجاد شده توسط گردشگران شناسایی کرد، از طرف دیگر  تبلور یافتن گردشگری به‌عنوان یک نیاز ، تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار کننده باشد. اما مسلماً این کار بدون شناسایی عوامل تاثیرگذار، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک امکان‌پذیر نخواهد بود. بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به قابلیت‌های شهر آران و بیدگل درزمینه گردشگری، به بررسی تصویر ذهنی  ساکنان محلی و اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست در توسعه ی گردشگری بپردازد. روش بررسی در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش ساکنان محلی  شهر آران و بیدگل  می باشند که بر اساس فرمول کوکران 381 نفر محاسبه شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. درتحلیل های مورد نظر داده‌ها در سطح توصیفی، با نرم افزار spss ، و در سطح استنباطی، برای برازش مدل و آزمون روابط از نرم افزار amosاستفاده گردید. یافته های حاصل از تحلیل عاملی مدل مرتبه دوم حاکی از آن است که سه عامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قادرند اثرات توسعه گردشگری را اندازه گیری نمایند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در بین متغیرهای اصلی تحقیق، متغیر اقتصادی با 0/79 درصد برازش بیشترین تاثیر را بر ادراک ساکنین از گردشگران داشته است و بعد از آن مسائل فرهنگی و اجتماعی با 0/74 درصد در درجه دوم قرار دارد در این بین شاخص زیست محیطی با 0/69 درصد کمترین اثر از ادراک را در بین ساکنین داشته است.
کلیدواژه توسعه‌ی گردشگری، تصویر ذهنی، آران بیدگل، روش معادلات ساختاری
آدرس دانشگاه کاشان, دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین, گروه جغرافیا و اکوتوریسم, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین, گروه جغرافیا و اکوتوریسم, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved