>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش و ارزیابی پایداری شهری با استفاده از تکنیک های anp, topsis, saw (مطالعه موردی: شهر کرمان)  
   
نویسنده عبدالهی علی اصغر
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:107 -120
چکیده    با بروز ضایعات زیست محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی مردم به ویژه در جوامع شهری طی یکی دو دهه گذشته، رهیافت پایداری شهری به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن 20 از سوی سازمان ملل مطرح شد و به عنوان دستور کار قرن 21 در سطوح بین المللی، منطقه ای و محلی تعیین گردید. هدف کلی تحقیق حاضر؛ ارزیابی شاخص های پایداری شهری در شهر کرمان  با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. روش شناسی تحقیق توصیفی – تحلیلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی gis  و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (anp,topsis,saw) می باشد. براساس یافته های به دست آمده از تکنیک anp، معیارهای اقتصادی با 0/254، زیربنایی با 0/251، اجتماعی با 0/162، زیستی با 0/125 و معیار کالبدی با 0/35 به ترتیب بالاترین مقادیر را از نظر سطوح پایداری به خود اختصاص داده اند. بر همین اساس منطقه 2 با 0/491، منطقه 1 با 0/302، منطقه 4 با 0/213 و در نهایت منطقه 3 با 0/211 اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. نتایج به دست آمده از تکنین saw نیز بیانگر این مهم می باشدکه از بین معیارهای موثر در سطوح پایداری شهر کرمان، معیار زیستی با 0/26، اجتماعی و کالبدی با 0/23، اقتصادی با 0/18 و زیربنایی با 0/07 به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند و منطقه 2 با 0/73، منطقه 1 با 0/63، منطقه 3 با 0/55 و منطقه 4 با 0/53 به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. در ادامه یافته های تحقیق، نتایج به دست آمده از تکنیک topsis نشان می دهد که منطقه 1 با 0/783، منطقه 4 با 0/743، منطقه 2 با 0/591 و منطقه 3 با 0/170 به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.
کلیدواژه شاخص های پایداری شهری، توسعه پایدار شهری، شهر پایدار، anp ,topsis ,saw، کرمان
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه جغرافیا و برنامه ‌ریزی شهری, ایران
پست الکترونیکی aliabdollahi1313@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved