>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر نقش پارامترهای جغرافیایی در الگوهای توسعه فیزیکی شهرها موردشناسی؛ شهر صوفیان  
   
نویسنده ابراهیم زاده آسمین حسین
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:225 -236
چکیده    اصولا شهرنشینی نقش اساسی در خط مشی توسعه ی جغرافیایی جمعیت و رشد شهری دارد، از این رو در دهه های اخیر در ایران رشد و گسترش شهرها به صورت یک مساله در آمده و لزوم توجه به مسایل شهری به ویژه مسایل کالبدی آن ، در قالب یک چارچوب علمی اهمیت یافته و ضرورت ویژه پیدا کرده است . در این پژوهش بررسی نقش پارامترهای جغرافیایی بر توسعه فیزیکی شهر صوفیان و نیز عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . در تحقیق حاضر، از روش ترکیبی استفاده شده است ، به نحویکه برای جمع آوری داده ها، از روش توصیفی و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های علّی استفاده شده است . به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که توسط ٣٠ نفر از کارشناسان شاغل در ادارات شهر صوفیان تکمیل شده است و ضریب بالای (٠,٩٠) آلفای کرونباخ تایید کننده پایایی پرسشنامه میباشد. تحلیل آماری تحقیق با استفاده از آزمون پارامتری تک متغیره و آزمون ناپارامتری دو جمله ای انجام گردید و نتایج حاکی از آنست که عوامل محیطی نقش چندانی در توسعه فیزیکی شهر صوفیان ایفاء نکرده اند، لیکن موقعیت جغرافیایی شهر صوفیان موثرترین عامل در توسعه فیزیکی شهر صوفیان میباشد. از طرف دیگر، عامل فاصله از شهر تبریز، عاملی تعیین کننده در توسعه فیزیکی شهر صوفیان می باشد و نهایتا اینکه توسعه فیزیکی شهر صوفیان در طی دهه اخیر هوشمند نبوده است .
کلیدواژه الگوی توسعه فیزیکی، پارامترهای جغرافیایی، شهرصوفیان
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی h.ebrahim@lihu.usb.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved