>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل الگوی فضایی شاخص های تحصیلات (آموزش) در شهرستان های ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای gis  
   
نویسنده استعلاجی علیرضا ,فتحی نیا ابراهیم
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:1 -14
چکیده    مطالعات فضایی به عنوان اصلی ترین ابزاری که منطقه بر پایه آن از جنبه های مختلف به شکل بسیار محسوس و ملموس مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد و جایگاه ویژه ای را در میان انواع برنامه ریزی ها دارد، در میان اهمیت آموزش و تحصیل همه افراد جامعه (زن و مرد) در همه سطوح تحصیلاتی یکی از اهداف اساسی سازمان های بین المللی قرار دارد. و مورد تاکید در اهداف هزاره mdg، (20002015) و اهداف توسعه پایدار sdg،  (2015-2030)، می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری تمامی افرادی است که در سطح شهرستان ها در زمینه شاخص های مرتبط با تحصیلات قرار داشته اند، بوده اند. در نهایت شاخص های آموزش (تحصیلات) شناسایی شده و با استفاده از نرم افزار arc gis، و excel، این شاخص ها در پنج گروه (1 دسترسی به اینترنت، 2 سوادآموزی بزرگسالان، 3 آموزش عالی، 4 باسوادی و 5 بی سوادی جمعیت). طبقه بندی شده اند. برای بررسی و سنجش شاخص های شناسایی شده؛ ابتدا دادهای خام 1390 از مرکز آمار ایران دریافت شد و سپس تمامی 41 شاخص در نظر گرفته شده برای هر یک از 394 شهرستان کشور محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که در همه 5 مولفه اصلی، مناطق جنوب شرقی، مناطق مرزی و بیشتر مناطق شرق و غرب کشور در سطح پایین و متوسط و در برخی بسیار نامناسب می باشد. اما مناطق مرکزی و مناطق جمعیتی کشور و همچنین مناطق شمالی و تولیدی و صنعتی کشور در سطح خوب و متوسط از نظر 5 مولفه اصلی قرار دارند، که این سطح بالا یا پایین بودن می تواند دلایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را به دنبال داشته باشد.
کلیدواژه تحصیلات، آموزش، سواد، تحلیل فضایی، شهرستان های ایران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی ebrahimfathinia@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved