>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش گردشگری در تحولات کالبدی - کارکردی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی- شهرستان لاهیجان)  
   
نویسنده جعفری حمید ,حاتمی شاه خالی محدثه
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:191 -200
چکیده    امروزه در بسیاری از کشورهای جهان گردشگری به عنوان ابزاری برای توسعه مناطق روستایی به شمار می آید. هرچند که ساختار بیشتر روستاها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول می‌شود، اما در روستاهایی که وارد چرخه گردشگری می‌شوند سرعت و میزان تغییرات بیشتر است. هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری در تحولات کالبدی و کارکردی روستاها است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز به دو روش اسنادی و میدانی صورت گرفته است. به منظور رتبه بندی روستاها بر اساس میزان تحولات ناشی از گردشگری، از مدلahp  استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 8 روستا از  بخش مرکزی شهرستان لاهیجان که دارای جاذبه‌های گردشگری بودهو گردشگری در آنها رواج یافته؛ مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تعداد 98 نفر از کارشناسان و مدیران محلی و شهرستانی مرتبط با موضوع بوده است، که بر اساس جدول استاندارد مورگان تعداد 80 نفر به صورت تصادفی بعنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای بررسی موضوع، هشت معیار مرتبط با گردشگری و تحولات کالبدی و کارکردی (تغییر کاربری اراضی، خدمات عمومی، خدمات اقامتی، خدمات پذیرایی، مشاغل، خانه های دوم، کیفیت ابنیه و قیمت زمین) مورد تاکید قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که مهم ترین تاثیرات گردشگری در این روستاها، گسترش خانه‌های دوم (491 واحد)، تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به مسکونی و تجاری به میزان 622 هکتار، کاهش فعالیت‌های کشاورزی، رونق فعالیت گردشگری و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید در بخش خدمات، احداث سازه‌های مرتبط با گردشگری و رونق فعالیت‌های خدماتی بوده است. بر اساس خروجی مدل ahp از میان روستاهای مورد مطالعه، روستای شیخانبر با وزن 26/0 بیشترین و روستای سرچشمه با وزن 0/04 کمترین میزان تحولات کالبدی و کارکردی را داشته است.
کلیدواژه گردشگری، تحولات کالبدی - کارکردی، شهرستان لاهیجان، مدل ahp
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved