>
Fa   |   Ar   |   En
   مسئله شناسی چالش های اجرای آبیاری نوین در مناطق روستایی شهرستان بوانات (مطالعه موردی: دهستان سرچهان)  
   
نویسنده معصومی جشنی مهدی ,حیدری مکرر حمید ,جهانتیغ حسنعلی
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:169 -178
چکیده    آبیاری بارانی یکی از روش های مناسب برای افزایش راندمان آب در امر کشاورزی است، اما با این وجود موانع و مشکلاتی برای اجرای این نوع آبیاری از طرف کشاورزان وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، مسئله شناسی چالش های اجرای آبیاری نوین در مناطق روستایی دهستان سرچهان واقع در (بخش سرچهان) شهرستان بوانات از استان فارس می‌باشد. این پژوهش به روش توصیفی   تحلیلی انجام شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش 15 روستا از کل منطقه ی مورد مطالعه را شامل می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزان دهستان سرچهان می باشد (n=776) که از این میان 257 کشاورز با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه ی مورد مطالعه انتخاب شدند. برای تحقق اهداف مورد نظر، ضمن مطالعات اسنادی و بازدیدهای میدانی طیف گسترده ای از شاخص ها با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فنی تعیین گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری t تک نمونه ای در نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های پژوهش موید آن است که بیشترین میزان چالش های اجرای آبیاری نوین در بعد اقتصادی با میانگین 3/47 درصد و کمترین میزان در بعد اجتماعی با میانگین 2/81 درصد می باشد. همچنین مطالعه میزان چالش‌های اجرای آبیاری تحت فشار در ابعاد مورد بررسی در روستاهای مورد مطالعه، گویای این واقعیت است که کشاورزان روستاهای ابونصر، سیاهو و شهرک الزهرا با میانگین (3/28 درصد) با بیشترین چالش‌های اجرای آبیاری تحت فشار و کشاورزان روستاهای شاهزاده ابوالقاسم، اهل کوه و صوفیان به ترتیب با میانگین (2/95، 3/01 و 3/03) با کمترین چالش‌ها برای اجرای آبیاری تحت فشار روبه رو بوده اند.
کلیدواژه مسئله‌شناسی، چالش‌های آبیاری نوین، دیدگاه کشاورزان، دهستان سرچهان
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved