>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین مرکز روستا - شهری، الگویی در جهت توسعه پایدار مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد)  
   
نویسنده پریزادی طاهر ,بهمنی مهتاب ,شاکرمی محمد حسین ,بیرانوندزاده مریم ,سبحانی نوبخت
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:129 -140
چکیده    در دهه‌های اخیر، توسعه شهرهای کوچک از طریق فرایند تبدیل روستاها به شهر همواره یکی از سیاست های عمده در امر برنامه ریزی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مدنظر بوده است. چون توسعه این استراتژی تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستاها، توزیع متعال جمعیت، امکانات و سرمایه، کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ، افزایش مشارکت روستائیان و توسعه اشتغال در روستائیان دارد. پژوهش حاضر با هدف، تعیین مرکز یا مراکز روستا شهری در حوزه‌ی شهرستان خرم‌آباد با بررسی روستاهای با جمعیت بالای 2000 نفر، در قالب 71 شاخص به تفکیک شاخص ‌های اقتصادی، اجتماعی، مسکن کالبدی، زیربنایی و ارتباطی، بهداشتی درمانی، مدیریتی و شاخص ‌های کشاورزی تدوین شده است. در این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی در قالب روش تاکسونومی، روش موریس، روش ضریب پراکندگی، روش تعداد گره‌های ارتباطی و روش مجموع حداقل فواصل، استفاده شده است. یافته ها حاکی از ان است که روستای دارایی از لحاظ امکانات و خدمات از برتری بیشتری نسبت به سایر روستاها دارد ولی روستای بهرامی بر اساس دو مدل موریس و تعداد گره های ارتباطی در رتبه های اول در بین روستاهای مورد مطالعه قرار دارد و می تواند به عنوان مرکز روستا شهری تعیین شود. همچنین یافته ها بر اساس ضریب پراکندگی بیانگر عدم تعادل شاخص نرخ باسوادی در بین روستاها و از سوی دیگر شاخص اموزشی و اینترنت بیانگر تعادل در سطح روستاها می باشد.
کلیدواژه توسعه پایدار، روستا- شهر، مدل های کمی، خرم آباد
آدرس دانشگاه خوارزمی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, ایران, پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه, ایران, جهاد دانشگاهی واحد لرستان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved