>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل توزیع فضایی مراکز تجاری ‌نوین شهری و مکان‌یابی بهینه آن‌ها با استفاده از gis و ahp (مورد پژوهی: کلان‌شهر شیراز)  
   
نویسنده شهاب زاده مرجان ,پیوسته گر یعقوب ,حیدری علی اکبر
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:99 -112
چکیده    مراکز تجاری نوین مجتمع‌هایی متشکل از صدها مغازه و واحدهای تجاری خدماتی در سطح نواحی شهری است. مکان‌یابی نادرست این مراکز و عدم توجه به نقش آن در ارائه خدمات به شهروندان از معضلات مشترک بسیاری از شهرهاست. شهر شیراز به دلیل گسیختگی ساختار فضایی شهر با نارسایی و کمبود مراکز تجاری نوین در مناطق شهری مواجه است. هدف پژوهش ارزیابی توزیع فضایی مراکز تجاری ‌نوین شهری و مکان‌یابی بهینه آن‌ها در شهر شیراز است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی– تحلیلی انجام یافته است. متغیرهای پژوهش شعاع­ پوششی، تراکم جمعیت، شبکه معابر و کاربری اراضی سازگار و ناسازگار است. معیارها و زیر معیارها، بر اساس وزن­ دهی انجام شده در مدل ahp ، باهم تلفیق گشته و با استفاده از gis روشindex overlay  نقشه نهایی مراکز تجاری نوین مشخص گردید. در این پژوهش شاخص شعاع پوششی با وزن نرمال 2/16 بیش‌ترین تاثیر و شبکه معابر با 0/5 کمترین تاثیر را داشته است. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که مراکز تجاری نوین موجود شیراز جهت خدمات رسانی به تمام شهروندان کافی نبوده و بیش از نیمی از محدوده شهر، خارج از شعاع پوشش استاندارد مراکز تجاری نوین هستند و نیازمند مراکز جدید می­باشند، تا کل فضای شهر تحت پوشش مراکز موجود و پیشنهادی قرار گیرد در این پژوهش مکان بهینه کاربری‌های مورد نظر از مناسب‌ترین تا نامناسب در نقشه شهر شیراز با استفاده از معیارهای معرفی شده در نقشه جانمایی شده است . عمده‌ترین مکان‌های مناسب به ترتیب در مناطق 7، 3، 2 و 5 جهت احداث مراکز تجاری نوین هستند.
کلیدواژه توزیع فضایی، مراکز تجاری نوین، شیراز، gis ,ahp
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه یاسوج, دانشکده فنی و مهندسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved