>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عملکرد کلانشهرها در فرآیند جهانی شدنِ اقتصاد (مطالعه تطبیقی تهران و استانبول)  
   
نویسنده توکلی نیا جمیله ,مجیدی خامنه بتول ,ظرغامی سعید
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:89 -98
چکیده    فرآیند جهانی شدن اقتصاد، ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است. جهت ادغام در این فرآیندِ جهانی نیاز به زیرساخت ها، ظرفیت ها و توانمندی های متناسب می باشد. در این رابطه کلانشهرهای کشورهای درحال توسعه با داشتن این شرایط به نوعی دروازه ورود کشورها به فرآیندجهانی شدن به شمار می روند. لذا بیان جایگاه کلانشهرها و بررسی عملکرد آنها در اقتصاد جهانی حائز اهمیت می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر به مقایسه دو کلانشهر تهران و استانبول بر اساس شاخص های جهانی شدن اقتصاد از نظر موسسه ها و سازمان های مختلف می پردازد و در این راستا سعی درارزیابی عملکرد دو کلانشهر در اقتصاد جهانی دارد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جهت مقایسه شاخص ها ابتدا به تحلیل زمینه ها و نقاط ضعف و قوت این دوکلانشهر و سیاست های تاثیرگذار در این زمینه در ارتباط با متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس آزمون t دو نمونه ای مستقل جهت بررسی عملکرد این دو کلانشهر به کار گرفته شده است. نتیجه نشان می دهد که بیشترین میزان اختلاف به ترتیب مربوط به شاخص تعداد شرکت های خارجی (با مقدار t ، 27/633 )، واردات (با مقدار t، 10/301 )، صادرات (با مقدار t، 7/435)، عملکرد شبکه ارتباطی هوایی (با مقدار t ،7/039)،  میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (با مقدار t، 4/276) و کمترین اختلاف مربوط به ضریب نفوذ اینترنت (با مقدار t، 2.5 – ) است. با توجه به بررسی شاخص ها از لحاظ توصیفی، تحلیلی و استنباطی نتایج این پژوهش گویای آن است که در تمامی شاخص های جهانی شدن اقتصاد، عملکرد استانبول از تهران قوی تر بوده و بطور کلی در این زمینه استانبول از تهران موفق تر عمل کرده است
کلیدواژه جهانی شدن اقتصاد، عملکرد کلانشهرها، شاخص های جهانی، تهران، استانبول
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه جغرافیا و برنامه ریزی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved