>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل اثر گذاری جاذبه های گردشگریِ استان لرستان و اولویت بندی آنها در راستای سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای  
   
نویسنده عینالی جمشید ,رومیانی احمد ,اسکندری شهرکی زهرا
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:59 -74
چکیده    در چند دهه اخیر فرایند توسعه منطقه ای مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان و برنامه ریزی قرار گرفته است. لذا آنها به دنبال کاهش چالشهای توسعه منطقه ای و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی در مناطق مختلف می باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات گردشگری و اولویت‌بندی مناطق گردشگری مصوب در سطح استان لرستان به منظور معرفی به سرمایه‌گذاران است تا بتواند زمینه مناسبی برای تحرک بخشی به اقتصاد منطقه و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه مبتنی بر گردشگری در سطح استان را ارایه کند. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده تحقیق توصیفی تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامع آماری تحقیق شامل دو سازمان صنایع دستی گردشگری و استانداری که مجموعاً 58 نفر محاسبه شده است و به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفته اند، که از این مجموعه 35 نفر حاضر به پاسخ گویی شدند و جامع آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و اسنباطی (t تک نمونه ای، همبستگی و تحلیل واریانس) به تحلیل اثرات گردشگری و تکنیک تشابه به راه‌حل ایده‌آل (topsis) اقدام به تعیین اولویت هر یک از مناطق مصوب سازمان میراث فرهنگی در استان شده است. یافته های آزمون t تک نمونه ای نشان داد، میانگین مورد نظر برای تمامی ابعاد به جزء شاخص های سرمایه گذاری و مشارکت، بالاتر از شرایط مطلوب (3) ارزیابی شده است و تفاوت معناداری آن نیز برای همه شاخص‌ها کاملا ً معنادار است. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مشاهده شده بین شاخص گردشگری و توسعه منطقه ای، رابطه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین میزان معناداری این تاثیرات در سطح 0/95 درصد قابل تبیین است. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین اثر کلی مربوط به ابعاد اقتصادی با میزان (0/529) بوده است. و بعد زیست محیطی با میزان (0/287) دارای کمترین اثر کلی در توسعه منطقه مورد مطالعه  بوده است. همچنین نتیجه مدل تاپسیس نشان دهنده تفاوت زیاد در سطح برخورداری مناطق نمونه پیشنهادی است، به طوری که مناطق نمونه مور زرین و قلعه فلک الافلاک به ترتیب با ضریب 0/69 و 0/64 برخوردارترین و مناطق نمونه مخمل کوه و کمالوند به ترتیب با ضریب 0/03 و 0/04 به عنوان کم برخوردارترین گزینه‌ها در بین مناطق نمونه گردشگری استان لرستان بوده‌اند.
کلیدواژه مناطق نمونه گردشگری، توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری، استان لرستان
آدرس دانشگاه زنجان, گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه زنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved