>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:23


  tick  تحلیل الگوی فضایی شاخص های تحصیلات (آموزش) در شهرستان های ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای Gis - صفحه:1-14

  tick  مقایسه تطبیقی جایگاه مناطق کشور بر مبنای توسعه ی دانش محور - صفحه:15-30

  tick  سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل در برخورداری از شاخص های کیفیت مسکن - صفحه:31-44

  tick  سنجش میزان توسعه یافتگی و عوامل موثر برآن در نواحی روستایی استان فارس با استفاده از تحلیل عاملی و ضریب ناموزون موریس - صفحه:45-58

  tick  تحلیل اثر گذاری جاذبه های گردشگریِ استان لرستان و اولویت بندی آنها در راستای سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای - صفحه:59-74

  tick  ماهیت فضایی سرزمین های شهر محور در برنامه ریزی منطقه ای چهار پدیده فضایی با نگاهی بر کلانشهر تهران - صفحه:75-88

  tick  ارزیابی عملکرد کلانشهرها در فرآیند جهانی شدنِ اقتصاد (مطالعه تطبیقی تهران و استانبول) - صفحه:89-98

  tick  تحلیل توزیع فضایی مراکز تجاری ‌نوین شهری و مکان‌یابی بهینه آن‌ها با استفاده از Gis و Ahp (مورد پژوهی: کلان‌شهر شیراز) - صفحه:99-112

  tick  بررسی پیامدهای فعالیت غیررسمی (کالاهای وارداتی) روستاییان بر توسعه ی سکونتگاه‌های روستایی (مورد: منطقه دهشیخ و سیگار- شهرستان لامرد) - صفحه:113-128

  tick  تعیین مرکز روستا - شهری، الگویی در جهت توسعه پایدار مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خرم‌آباد) - صفحه:129-140

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی - شهرستان جهرم) - صفحه:142-152

  tick  شناسایی و تحلیل موانع موثر بر مقاوم‌سازی مساکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بناب) - صفحه:153-168

  tick  مسئله شناسی چالش های اجرای آبیاری نوین در مناطق روستایی شهرستان بوانات (مطالعه موردی: دهستان سرچهان) - صفحه:169-178

  tick  رتبه بندی خشکسالی روستاها با رویکرد ادراک محیطی از نظر ساکنان روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان جیرفت - صفحه:179-190

  tick  نقش گردشگری در تحولات کالبدی - کارکردی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی- شهرستان لاهیجان) - صفحه:191-200

  tick  بررسی رابطه ی توسعه گردشگری، رشد اشتغال و کاهش بزهکاری در شهرستان بندر انزلی - صفحه:201-212

  tick  تحلیل وضعیت شاخص های ساختاری - کارکردی کیفیتِ شهرنشینی در شهرهای کوچک (مورد پژوهی: شهر نورآباد ممسنی) - صفحه:213-224

  tick  تحلیلی بر نقش پارامترهای جغرافیایی در الگوهای توسعه فیزیکی شهرها موردشناسی؛ شهر صوفیان - صفحه:225-236

  tick  تحلیل ظرفیت های ژئوپلیتیکی کشور یمن در تحولات سریع نظام بین الملل (پیچ تاریخی) - صفحه:237-248
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved