>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان سنجی بکارگیری اصول نوشهرگرایی در بازآفرینی پایدار محلات ناکارآمد و مساله دار شهری با تاکید بر رشد هوشمند (مورد پژوهی: بخش مرکزی شهراهواز)  
   
نویسنده محمدی دوست سلیمان ,خانی زاده محمد علی ,زیلابی شهباز
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:215 -230
چکیده    امروزه بافت های ناکارآمد و مساله دار شهری به عنوان یکی از معضلات شهرها جلوه گر شده اند. از این رو برای رسیدن به شهری کارا و منسجم می بایست وضعیت این بافت ها ساماندهی شود. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بازآفرینی پایدار بخش مرکزی شهر اهواز با توجه به اصول نوشهرگرایی و رشد هوشنمند است. روش اتخاذ شده در این پژوهش تحلیلی-توصیفی و با هدف کاربردی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز به دو شیوه اسنادی کتابخانه ای (رجوع به طرح ها و تحقیقات صورت گرفته در محدوده و تحقیقات مرتبط با موضوع و مراجعه به ادارات و شرکت های دخیل در محدوده و...) و میدانی پیمایشی (توزیع پرسشنامه، انجام مصاحبه و مذاکره با ساکنین و مسئولین، برداشت های میدانی مبتنی بر مشاهده و ...) صورت گرفته است. تعداد 300 پرسشنامه با استفاده از روش کوکران برآورد، توزیع و جمع آوری گردید. نرم افزار بکار برده شده expert choice و روش تحلیل مورد استفاده، تحلیل سلسله مراتبی ahp و swot می باشد.  یافته ها نشان می دهد که  در بین شاخص های نوشهرگرایی تقویت فضای سبز عمومی، ساماندهی دسترسی ها، تنوع مسکن، تنوع معماری و زیبایی شناسی دارای بیشترین اهمیت هستند. همچنین نتایج حاصل از اجرای مدل سلسله مراتبی ahp نشان داد که در بین سه شاخص هویت، کیفیت کالبدی و ساماندهی دسترسی ها، شاخص ساماندهی دسترسی ها اهمیت بیشتری نسبت به دو شاخص دیگر، از نگاه کارشناسان برخوردار می باشد.
کلیدواژه رشد هوشمند، نوشهرگرایی، مدل سلسله مراتبی، بافت فرسوده، اهواز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج, گروه برنامه ریزی شهری, ایران, دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved